మంత్రి పదవి ఇవ్వలేదని రోజా ఇంటికెళ్లి ఏం చేసిందో తెలిస్తే షాక్

328

ఈ క్రింది వీడియో చూడండి