మంత్రి పదవి ఇవ్వలేదని రోజా ఇంటికెళ్లి ఏం చేసిందో తెలిస్తే షాక్

344

ఈ క్రింది వీడియో చూడండి