జగన్ ప్రమాణస్వీకారం రోజున జరిగిన దారుణమైన సంఘటన

194

ఈ క్రింది వీడియో చూడండి