జగన్ ప్రమాణస్వీకారం రోజున జరిగిన దారుణమైన సంఘటన

169

ఈ క్రింది వీడియో చూడండి