కొత్తగా మంత్రులయ్యే వారికి జగన్ ట్విస్ట్ వారితో చెప్పబోయేది ఇదే

157

ఈ క్రింది వీడియో చూడండి