ఆర్కేకి మంత్రి పదవి ఇవ్వకపోవడానికి కారణం చెప్పిన జగన్

185

ఈ క్రింది వీడియో చూడండి