ఆర్కేకి మంత్రి పదవి ఇవ్వకపోవడానికి కారణం చెప్పిన జగన్

164

ఈ క్రింది వీడియో చూడండి