రోజాకి మినిస్టర్ పదవి ఇవ్వకపోవడం పై జగన్ మాస్టర్ ప్లాన్ ఇదే

588

ఈ క్రింది వీడియో చూడండి