జగన్ రోజాకి ఇచ్చిన 2 పదవులు ఇవే

218

ఈ క్రింది వీడియో చూడండి