జగన్ రోజాకి ఇచ్చిన 2 పదవులు ఇవే

308

ఈ క్రింది వీడియో చూడండి