జగన్ రోజాకి ఇచ్చిన 2 పదవులు ఇవే

347

ఈ క్రింది వీడియో చూడండి