ఏపీకి తుఫాను ముప్పు ఈ ప్రాంతాల వారిని హెచ్చరిస్తున్న శాస్త్రవేత్తలు

220

ఈ క్రింది వీడియో చూడండి