ఎన్నికల కమిషన్ వద్ద తన ఆస్తి విలువ ఎంతో చెప్పిన కెసిఆర్

377

ఎన్నికల కమిషన్ వద్ద తన ఆస్తి విలువ ఎంతో చెప్పిన కెసిఆర్

ఈ క్రింద వీడియో మీరు చూడండి

ఈ క్రింద వీడియో మీరు చూడండి