మనకుటుంబానికి ఎంతో సాయం చేశాడు అతనికి మంత్రి పదవి ఇవ్వి జగన్ కు తల్లి రికమండేషన్

496

ఈ క్రింది వీడియో చూడండి