జగన్ ఇంటికి వెళ్లి రోజా భారతితో ఏం చెప్పిందో తెలిసి షాకైన జగన్

138

ఈ క్రింది వీడియో చూడండి