రోజా అన్న ఆ ఒక్క మాటతో కన్నీళ్లు పెట్టుకున్న జగన్

218

ఈ క్రింది వీడియో చూడండి