చాలా మంది తమ గదులలో దేవుళ్ల ఫోటోలను పెట్టుకుంటే.. జగన్ మాత్రం..’

215

ఈ క్రింది వీడియో చూడండి