ఏపీ కొత్త మంత్రులకు కొత్త కార్లు ఇచ్చిన జగన్.. చూస్తే మైండ్ బ్లాక్

141

ఈ క్రింది వీడియో చూడండి