జగన్ కేబినెట్లో ఈ లేడీ మంత్రి గురించి తెలిస్తే మతిపోవడం ఖాయం

274

ఈ క్రింది వీడియో చూడండి