జగన్ రోజాకు మంత్రి పదవి ఇవ్వకపోవడం పై మీ అభిప్రాయం?

229