లగడపాటి ప్రకటించిన సర్వే కరెక్ట్ అని భావిస్తున్నారా? లేదా తప్పు అంటారా ?

288