నిరుద్యోగ భృతి ప్రకటించిన సీఎమ్ జగన్ నెలకి ఎంతో తెలిస్తే ఎగిరి గంతేస్తారు

417

ఈ క్రింది వీడియో చూడండి