ఏపీ విద్యాశాఖ మంత్రి సురేష్ ఎంత గొప్ప పని చేసాడో తెలిస్తే శభాస్ అంటారు

134