అలీ చేసిన పనికి కన్నీరు పెట్టుకున్న పవన్ కల్యాణ్.. ఎంత దారుణం చేశాడో చూడండి

110

ఈ క్రింది వీడియో చూడండి