వైజాగ్ స్టీల్ ప్లాంట్ లో ఉద్యోగాలు అర్హత : Degree/PG జీతం : 20,600/-46,500/-

174

వైజాగ్ స్టీల్ ప్లాంట్ లో ఉద్యోగాలు
అర్హత : Degree/PG
జీతం : 20,600/-46,500/-
చాలా మంచి అవకాశం
అస్సలు మిస్ అవ్వకండి

పూర్తి వివరాల కోసం ఈ క్రింది వీడియో ని చూడండి..

Visakhapatnam Steel Plant (VSP)
Management Trainees (HR) & (Marketing) through UGC-NET Examination of June-2019.
Qualification: Bachelors Degree, MBA/ PG Degree/ PG Diploma in HR Management/ Personnel Management & Industrial Relations/ Labour Welfare/ Social Work (with HR as main subject)/ Marketing Management.

Website Link : https://gg-l.xyz/poOEAtj9O

PDF Link : https://gg-l.xyz/QlEhOJXFe