విశాఖపట్నం పోర్టు లో ఉద్యోగాలు.. ITI పాసైతే చాలు

385
విశాఖపట్నం పోర్టు లో ఉద్యోగాలు
ITI పాసైతే చాలు
Exam లేదు .. ఇంటర్వ్యూ లేదు
వెంటనే Apply చేయండి
https://www.youtube.com/watch?v=ezs_mgbH8LQ