గ్రూప్ C నోటిఫికేషన్ జూ. ఇంజనీరింగ్ అసిస్టెంట్ పోస్టులు

208

గ్రూప్ C నోటిఫికేషన్
జూ. ఇంజనీరింగ్ అసిస్టెంట్ పోస్టులు
అర్హత : B.Sc/Diploma
చాలా మంచి అవకాశం
వెంటనే Apply చేసుకోండి

పూర్తి వివరాల కోసం ఈ క్రింది వీడియో ని చూడండి..