పవర్ గ్రిడ్ కార్పొరేషన్ లో ఉద్యోగాలు

151

పవర్ గ్రిడ్ కార్పొరేషన్ లో ఉద్యోగాలు
అర్హత : B.E/B.Tech/Degree
ప్రొఫెషనల్స్ ఉద్యోగాలు
చాలా మంచి అవకాశం
సొంత రాష్ట్రంలో జాబ్ చేసే అవకాశం

పూర్తి వివరాల కోసం ఈ క్రింది వీడియో ని చూడండి..