ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఉద్యోగాలు ఆఫీసర్ పోస్టులు అర్హత : B.Sc.(Ag.) No Exam..

286

ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఉద్యోగాలు
ఆఫీసర్ పోస్టులు
అర్హత : B.Sc.(Ag.)
No Exam.. Only Interview
అస్సలు మిస్ అవ్వకండి

పూర్తి వివరాల కోసం ఈ క్రింది వీడియో ని చూడండి..