కలెక్టర్ ఆఫీస్ లో ఉద్యోగాలు

456

కలెక్టర్ ఆఫీస్ లో ఉద్యోగాలు
అర్హత : Diploma/B.Sc
AP వాళ్ళకి చాలా మంచి అవకాశం
వెంటనే Apply చేయండి..

ఈ క్రింది వీడియో ని చూడండి