స్పేస్ సెంటర్ లో ఉద్యోగాలు మొత్తం 435 పోస్టులు అర్హత : ITI/B.E/ B.Tech/ B.Li.Sc./ Diploma చాలా మంచి అవకాశం.. అస్సలు మిస్ అవ్వకండి

397

స్పేస్ సెంటర్ లో ఉద్యోగాలు మొత్తం 435 పోస్టులు అర్హత : ITI/B.E/ B.Tech/ B.Li.Sc./ Diploma చాలా మంచి అవకాశం.. అస్సలు మిస్ అవ్వకండి

ఈ కింది వీడియో ని చూడండి

ఈ కింది వీడియో ని చూడండి