హైదరబాద్ JNTU లో ఉద్యోగాలు అర్హత : M.E./ M.Tech/Ph.D/ MBA/ M.Sc./ M.A. జీతం : 23,500/-32,500/- చాలా మంచి అవకాశం.. అస్సలు మిస్ అవ్వకండి

391

హైదరబాద్ JNTU లో ఉద్యోగాలు అర్హత : M.E./ M.Tech/Ph.D/ MBA/ M.Sc./ M.A. జీతం : 23,500/-32,500/- చాలా మంచి అవకాశం.. అస్సలు మిస్ అవ్వకండి

ఈ కింది వీడియో ని చూడండి

ఈ కింది వీడియో ని చూడండి