సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ జాబ్స్ ఇండియన్ నేవీలో ఉద్యోగాలు

142

సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ జాబ్స్
ఇండియన్ నేవీలో ఉద్యోగాలు
గ్రూప్ C పోస్టులు
మొత్తం 554 పోస్టులు
జీతం : 56,900/-

పూర్తి వివరాల కోసం ఈ క్రింది వీడియో ని చూడండి..