ఐదేళ్ళ తరువాత వచ్చిన నోటిఫికేషన్ 4103 ఉద్యోగాలు ఇలాంటి అవకాశం మళ్ళీ రాదు

183

ఐదేళ్ళ తరువాత వచ్చిన నోటిఫికేషన్
4103 ఉద్యోగాలు
ఇలాంటి అవకాశం మళ్ళీ రాదు
సొంత జిల్లా లో ఉద్యోగం
AP,TS వాళ్ళు Apply చేసుకోవచ్చు

పూర్తి వివరాల కోసం ఈ క్రింది వీడియో ని చూడండి..