వైజాగ్ డాక్ యార్డ్ లో ఉద్యోగాలు 274 పోస్టులు అర్హత : 10Th+ITI

378

వైజాగ్ డాక్ యార్డ్ లో ఉద్యోగాలు
274 పోస్టులు
అర్హత : 10Th+ITI
చాలా మంచి అవకాశం
అస్సలు మిస్ అవ్వకండి

పూర్తి వివరాల కోసం ఈ క్రింది వీడియో ని చూడండి..