కొచ్చిన్ షిప్ యార్డ్ లో ఉద్యోగాలు

406

కొచ్చిన్ షిప్ యార్డ్ లో ఉద్యోగాలు
Executive Trainee పోస్టులు
అర్హత : Diploma/B.Tech/CA/MBA
జీతం : 50,000/-
వెంటనే Apply చేయండి..

ఈ క్రింది వీడియో ని చూడండి