మెడికల్ ఆఫీసర్, స్టాఫ్ నర్స్ ఉద్యోగాలు జీతం : 53,495/-1,10,000/-

236

మెడికల్ ఆఫీసర్, స్టాఫ్ నర్స్ ఉద్యోగాలు
జీతం : 53,495/-1,10,000/-
సొంత రాష్ట్రంలోనే పోస్టింగ్
అస్సలు మిస్ అవ్వకండి

పూర్తి వివరాల కోసం ఈ క్రింది వీడియో ని చూడండి..