ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ప్రతి నెల మీకు 1000రూ. ఇస్తుంది

294

ఈ నిబంధనలు పాటిస్తే ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ప్రతి నెల మీకు 1000రూ. ఇస్తుంది.

పూర్తి వివరాల కోసం ఈ క్రింది వీడియో ని చూడండి..