బ్యాంకు లో ఆఫీసర్ ఉద్యోగాలు జీతం : 23,700/-45,950/-

195

బ్యాంకు లో ఆఫీసర్ ఉద్యోగాలు
జీతం : 23,700/-45,950/-
అర్హత : డిగ్రీ/PG
పర్మినెంట్ జాబ్స్
ఇలాంటి అవకాశం మళ్ళీ రాదు

పూర్తి వివరాల కోసం ఈ క్రింది వీడియో ని చూడండి..