విషం తాగిన వెంటనే రోగిని ఏం చేయాలి తప్పకుండా తెలుసుకోండి

187

ఈ క్రింది వీడియో చూడండి