విజయనిర్మల విలునామా ఆస్తి మొత్తం ఎవరి పేరు మీదరాసిందో చూసి షాకైన కృష్ణ

335

ఈ క్రింది వీడియో చూడండి