విజయనిర్మల విలునామా ఆస్తి మొత్తం ఎవరి పేరు మీదరాసిందో చూసి షాకైన కృష్ణ

412

ఈ క్రింది వీడియో చూడండి