తాత మృతదేహం ఇంటికి రాగానే తారక్ కొడుకు అభయ్ రాం చేసిన పని చూస్తే కన్నీళ్లు ఆగవు

445

తాత మృతదేహం ఇంటికి రాగానే తారక్ కొడుకు అభయ్ రాం చేసిన పని చూస్తే కన్నీళ్లు ఆగవు

ఈ క్రింద వీడియో మీరు చూడండి

ఈ క్రింద వీడియో మీరు చూడండి

2019 ఎన్నికల్లో ఎచ్చెర్ల నియోజకవర్గ MLA గా ఎవరు గెలుస్తారని భావిస్తున్నారు ?