తెల్లజిల్లేడుతో గణపతిని పూజిస్తే కుబేరులు అవుతారు

441