కేరళ మొత్తం వరదలు తగ్గినా, గుడి దగ్గర మాత్రం తగ్గట్లేదు.. కారణం తెలిస్తే షాక్

503

కేరళ మొత్తం వరదలు తగ్గినా, గుడి దగ్గర మాత్రం తగ్గట్లేదు.. కారణం తెలిస్తే షాక్|

ఈ క్రింద వీడియో మీరు చూడండి