శివరాత్రి రోజు అధ్బుతం బయటపడ్డ 160 కేజీల శివుడి బంగారు విగ్రహం 1000 పాములు కాపలా

420

శివరాత్రి రోజు అధ్బుతం బయటపడ్డ 160 కేజీల శివుడి బంగారు విగ్రహం 1000 పాములు కాపలా

ఈ క్రింది వీడియో చూడండి